Forward pogodba za nakup tuje valute

Forward pogodba za nakup tuje valute je dogovor med banko in podjetjem, s katerim se banka zavezuje, da mu bo prodala tujo valuto po točno določenem tečaju na točno določen dan v prihodnosti. S tem si podjetje naprej zavaruje tečaj in vrednost planiranega odhodka, največ za obdobje enega leta. Kakor pri nakupu tujih valut gre tudi pri forward pogodbah za prodajo tuje valute. Banka se v pogodbi zaveže, da bo podjetju odkupila tujo valuto v točno določenem znesku in na točno določen dan v prihodnosti.

Glavna značilnost tega posla je njegova dokončnost, to pomeni, da mora podjetje nepreklicno izpolniti svojo obveznost po dogovorjenem tečaju, čeprav so trenutni tržni tečaji ob zapadlosti ugodnejši. Za preverbo menjalnih tečajev lahko uporabite pretvornik valut, ki ga najdete na pretvornikvalut.si spletni strani. Iz preglednice je razvidno, da je valuta, katere obrestna mera je višja, terminsko VEDNO cenejša!

Terminski tečaj se izračuna v skladu s posebno formulo, torej je matematično determiniran in nikakor ni rezultat kakršnega koli ugibanja banke. Tako si lahko podjetje, če pozna trenutno ceno (spot) medvalutnega para, samo izračuna terminski tečaj. Formula za izračun:

val. A = osnovna valuta (USD/EUR – EUR osnovna valuta)
val. B = kotirana valuta (pri kotaciji USD/EUR je USD kotirana valuta)
OA = letna obrestna mera valute A
OB = letna obrestna mera valute B

 

Valutne opcije (Currency options)

Valutna opcija je pogodbeno razmerje, ki daje kupcu opcije pravico, ne pa tudi obveznosti, da kupi (v primeru nakupne opcije) ali proda (v primeru prodajne opcije) določen znesek valute po vnaprej dogovorjeni pogodbeni ceni na dogovorjeni dan dospetja (evropski tip opcije) oziroma na katerikoli dan v času veljavnosti opcije (ameriški tip opcije).

Opcija zavaruje kupca opcije pred neugodnim gibanjem cen tečaja, hkrati pa dopušča, da ima korist od ugodnih premikov. Da bi si lahko kupec opcije pridobil to pravico, mora plačati premijo ob sklenitvi pogodbe, kar je njegova najvišja možna izguba, vendar je teoretična možnost dobička navzgor neomejena.


Poznamo dve vrsti valutnih opcij:
NAKUPNA OPCIJA:
Kupcu opcije daje ta opcija pravico do nakupa valut na določen datum v prihodnosti ali v določenem prihodnjem obdobju po tečaju, določenem v opciji. Ob tem imetnik ne prevzema nobene obveznosti, izdajalcu opcije pa plača znesek v višini cene opcije oziroma opcijske premije.

PRODAJNA OPCIJA:
Kupcu opcije daje ta opcija pravico prodaje valut na določen datum v prihodnosti ali v določenem prihodnjem obdobju po tečaju, določenem v opciji. Ob tem lastnik ne prevzema nobene dodatne obveznosti, izdajatelju opcije pa mora plačati znesek v višini cene opcije oziroma opcijsko premijo.

OPCIJSKA KOMBINACIJA:
V zgornjih dveh primerih sta opisani obe varianti valutnih opcij, vendar pa v obeh primerih nezanemarljiv znesek predstavlja premija, ki jo mora kupec plačati banki ob sklenitvi posla. Temu se kupec lahko izogne s sklenitvijo opcijske kombinacije – kupi eno opcijo in proda drugo opcijo. Opcijska kombinacija je torej sestavljena iz nakupa ene in prodaje druge opcije. Premija, ki jo podjetje dobi za prodajo opcije, zmanjšuje oziroma včasih celo izniči stroške nakupa opcije (premije). V takem primeru je tečaj omejen z določenim koridorjem. Meje tega koridorja so postavljene z izvršilnima tečajema nakupne in prodajne opcije.

Uporaba valutnih opcij:
• za zavarovanje pred valutnim tveganjem, ki izhaja iz poslov mednarodnega trgovanja blaga in storitev (izvozniki terminsko prodajajo bodoče devizne prilive, uvozniki pa terminsko kupujejo devizna sredstva ipd.);
• za zavarovanje poslov finančne narave (npr. investiranje v tuje vrednostne papirje, kreditiranje v tuji valuti ipd.)

Prednosti valutnih opcij:
• valutna opcija nudi kupcu neomejeno zaščito pred tečajnimi izgubami;
• kupec valutne opcije lahko trguje po sedanjih tržnih cenah;
• kupec lahko izbere izvršilno ceno, po kateri se bo opcija izvršila;
• opcija se lahko proda, v času “trajanja” opcije;
• možnost kupca, da profitira zaradi tečajnih gibanj, je neomejena.

Za dodatne in podrobnejše informacije o proizvodih (brošura) se obrnite na:

Leave a Reply